Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1. Thông báo có quốc tịch nước ngoài

Thủ tục Hành chính Quốc tịch  
1. Thông báo có quốc tịch nước ngoài

Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam hoặc cha, mẹ, người giám hộ của người đó nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người đó đang cư trú.

Cá nhân nộp hồ sơ thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

 Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký. 

- Khi nhận được thông báo có quốc tịch nước ngoài, Sở Tư pháp có trách nhiệm ghi vào Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo có quốc tịch nước ngoài, Sở Tư pháp ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh (nếu việc đăng ký khai sinh trước đây được thực hiện tại Sở Tư pháp).

Trường hợp việc đăng ký khai sinh trước đây được thực hiện tại nơi khác, thì Sở Tư pháp phải có văn bản thông báo cho Sở Tư pháp/Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh) để thực hiện ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh. Trường hợp cơ quan đã đăng ký khai sinh không còn lưu được Sổ đăng ký khai sinh trước đây, thì Sở Tư pháp thông báo lại cho Bộ Tư pháp. Trong trường hợp nhận được thông báo về việc có quốc tịch nước ngoài của công dân mà cơ quan đã đăng ký khai sinh không còn lưu được Sổ đăng ký khai sinh trước đây thì Sở Tư pháp thông báo lại cho Bộ Tư pháp.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo có quốc tịch nước ngoài (theo mẫu);

- Bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.

Trường hợp nộp qua đường bưu điện thì nộp kèm bản sao giấy tờ tùy thân.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC:

Quốc tịch nước ngoài được ghi vào Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài và ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh.

Lệ phí: Không

Tên mẫu tờ khai: Thông báo có quốc tịch nước ngoài (Mẫu TP/QT-2010-TBCQTNN) (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài kể từ ngày 01/7/2009 và chưa mất quốc tịch Việt Nam .

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.