Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1. Thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Thủ tục Hành chính Đấu giá  
1. Thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận người tập sự, tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở về việc nhận tập sự và đấu giá viên hướng dẫn tập sự.

Văn bản thông báo nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Sở Tư pháp ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá và đăng tải danh sách này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản.

* Số lượng hồ sơ: 01 văn bản

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo của tổ chức đấu giá tài sản.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức đấu giá tài sản

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC: Sở Tư pháp ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá và đăng tải danh sách này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Phí, lệ phí: Không quy định

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản theo mẫu TP-ĐGTS-12 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá, người được miễn đào tạo nghề đấu giá lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá.

- Tại cùng một thời điểm, một đấu giá viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự. Tổ chức đấu giá tài sản không được từ chối nhận tập sự trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.​