Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Tin tức - Sự kiện Tin tức  
Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Chiều ngày 11/01/2018 Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng cho các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghe đồng chí Đào Đình Tùng - Phó bí thư Đảng bộ quán triệt các nội dung chủ yếu của: Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổ​i mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Các đồng chí tham dự Hội nghị đã phát huy cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững và hiểu sâu nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề nhằm phục vụ cho việc quán triệt và triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực tại đơn vị mình.

Sau hội nghị, các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về nghị quyết; Các đảng viên phải xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tự liên hệ với tình hình thực tiễn để viết thu hoạch. Đồng thời triển khai nghiêm túc chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và của Đảng bộ Sở Tư pháp có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong thời gian tới./.

 

Văn phòng Đảng ủy