Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tuyên truyền phổ biến  
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm.
Đức Mạnh